Právní informace

Pokud navštívíte tuto stránku, dáváte na vědomí, že jste se seznámili s následujícími ujednáními a podmínkami, které se vztahují na tuto stránku a veškeré materiály v ní obsažené, a že s těmito podmínkami souhlasíte.

Pro klienty společnosti FxPro UK Ltd, si společnost vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a ujednání kdykoli a bez předchozího upozornění. Je tedy vaší povinnosti si pravidelně tyto podmínky a ujednání prostudovat. Budete-li tuto stránku používat i nadále, vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami.

Vlastnictví stránky

Vlastníkem a správcem těchto stránek je společnost. Právo na vlastnictví softwaru nebo materiálů na této stránce nepřechází ani v případě jakéhokoli stahování nebo kopírování z této stránky. Jakýkoli obsah, který na tuto stránku přenesete, se stává vlastnictvím společnosti, a může být využíván společností k jakýmkoli právním účelům. Obsah dále podléhá právu nezveřejnění podle vlastního uvážení společnosti, včetně jakéhokoli právního nebo úředního subjektu, jemuž společnost podléhá. Společnost si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na autorské právo a ochranné známky veškerých materiálů na této stránce a tato práva bude prosazovat v plném rozsahu povoleného zákonem.

Přístup

Tato stránka a informace, nástroje a materiály na ní obsažené nejsou určeny k šíření nebo používání ze strany jakékoli osoby nebo jakéhokoli subjektu, která je trvalým nebo přechodným občanem jakékoli jurisdikce, v rámci které je šíření, zveřejňování, dostupnost nebo používání přestupkem proti zákonu a předpisům nebo pokud by takové používání zavazovalo společnost nebo její dceřiné společnosti k jakékoli registraci nebo zakoupení licencí v rámci takové jurisdikce.

Vyloučení odpovědnosti v souvislosti se zárukou a omezení odpovědnosti

Informace uvedené na této stránce jsou poskytované „jak jsou“. Společnost neručí za přesnost materiálů uvedených na stránce, a to ani výslovným, ani předpokládaným způsobem, k jakémukoli účelu a výslovně se zříká odpovědnosti za jakoukoli záruku obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost nebude odpovídat za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající ze zachycení informací, které uvedete na této stránce, třetími stranami. Ačkoli informace uvedené na této stránce pocházejí z důvěryhodných zdrojů, společnost nezaručuje a nemůže zaručit přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací nebo dat, které vám zpřístupňujeme za určitým účelem. Společnost, ani žádné z jejích dceřiných společností, výkonných ředitelů, jednatelů, zaměstnanců ani distributorů třetích stran nebude ručit ani odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody v případě jakékoli poruchy nebo přerušení provozu těchto stránek nebo za ztráty vyplývající z jednání nebo opomenutí jakékoli třetí strany, které se podílí na přípravě těchto stránek nebo informací v nich obsažených, nebo vyplývající z jiného důvodu souvisejícího s vaším přístupem ke stránkám, nemožnosti přístupu k nim nebo s používáním stránek nebo těchto materiálů, ať už okolnosti vedoucí k této příčině mohly být pod kontrolou ze strany společnosti nebo jakéhokoli obchodního partnera zajišťujícího podporu softwaru nebo služeb.

Za žádných okolností nebude společnost odpovídat za jakékoli následné, náhodné, zvláštní , trestní nebo příkladné škody vyplývající z jakéhokoli používání nebo nemožnosti používání těchto stránek nebo jakékoli jejich části, bez ohledu na to, zda společnost byla informována o pravděpodobnosti takových škod, a bez ohledu na podobu jednání, ať už formou smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti), absolutní odpovědnosti nebo jiným způsobem.

Informace uvedené na této stránce jsou určeny pouze k informativním účelům. Neměly by tedy být považovány za nabídku osobě v rámci jakékoli jurisdikce, ve které je taková nabídka považována za neoprávněnou, nebo jakékoli osobě, pro kterou by taková nabídka byla protiprávní, ani je nelze považovat za doporučení ke koupi, prodeji nebo jinému druhu investice. Dříve než začnete investovat, důrazně vám doporučujeme, abyste vyhledávali nezávislé poradenství týkající se investic, financí, práva a daní. Žádný obsah těchto stránek nelze chápat nebo považovat za investiční poradenství ze strany společnosti ani jejích dceřiných společností, výkonných ředitelů, jednatelů nebo zaměstnanců.

Povaha investování do finančních instrumentů předpokládá, že ne všechny finanční instrumenty jsou vhodné pro každého, pokud však:

  • jsou obeznámeni s investičními záležitostmi,
  • dokážou nést ekonomické riziko investice,
  • rozumí příslušným rizikům,
  • se domnívají, že investice je vhodná pro jejich konkrétní investiční účel a finanční potřeby a
  • nepotřebují likviditu investice

Pokud chce do finančních instrumentů investovat neprofesionální investor, doporučujeme, aby investor investoval v dlouhodobém horizontu pouze část sumy.

Dále doporučujeme, aby všichni investoři před investováním do finančních instrumentů vyhledali poradenství profesionálního investičního poradce.

Spřízněné stránky

Stránky obsahují také odkazy na webové stránky, které spravují nebo nabízejí třetí strany. Společnost neposuzovala žádné informace nebo materiály uvedené v odkazech na tyto stránky a neodpovídá za jakýkoli obsah. Vytvořením odkazu na webovou stránku třetí strany společnost nepodporuje ani nedoporučuje žádný z produktů nebo služeb nabízených na takové webové stránce.

Zabezpečení

Pokud komunikujete se společností e-mailem, měli byste vědět, že zabezpečení e-mailu je přes Internet nejisté. Odesíláním osobních nebo důvěrných e-mailových zpráv, které nejsou šifrované, berete na vědomí toto riziko nejistoty a možnou ztrátu důvěrnosti na Internetu. Internet není 100 % bezpečný a vždy může někdo zachytit a číst vaše údaje.

Ochrana osobních údajů

Jakékoli osobní údaje, které nám sdělíte, budou považovány za důvěrné a budou sdíleny pouze v rámci společnosti, jejích dceřiných společností a obchodních partnerů a nebudou sdělovány žádné třetí straně, s výjimkou jakéhokoli správního nebo soudního řízení. Sledovací systémy webových stránek mohou také shromažďovat data týkající se stránek, které jste navštívili, způsobu, jakým jste stránky našli, frekvenci návštěv atd. Získané údaje se používají za účelem zlepšení obsahu našich webových stránek a mohou být využívány naší společnosti za účelem kontaktování, a to jakýmkoli způsobem, a poskytování informací, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné.

Platné zákony a jurisdikce

Klienti společnosti FxPro UK Ltd. souhlasí při používání těchto stránek se zákony Spojeného království, Anglie a Walesu, bez ohledu na kolizi právních zásad. Tyto uzákony se budou vztahovat na všechny záležitosti vztahující se na používání těchto stránek. V případě sporů souhlasíte s výhradní jurisdikcí Spojeného království, Anglie a Walesu. V případě, že jakékoli podmínky a ujednání budou nevynutitelná, zůstávají zbývající ujednání a ustanovení nedotčená a nevynutitelná podmínka či ujednání bude nahrazeno právně vynutitelnou podmínkou či ujednáním, které je původní nevynutitelné podmínce či ujednání nejblíže. Tato smlouva nenahrazuje ani žádným jiným způsobem neupravuje jakoukoli jinou smlouvu, kterou jste se společností uzavřeli.

Vítá vás přímý chat FxPro Jak vám mohu
pomoci?