Upozornění na rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: Deriváty CFD (Contracts for Difference) jsou složité finanční produkty, které mají většinou neomezenou platnost. Platnost pozice CFD skončí ke dni, který zadáte pro uzavření stávající otevřené pozice. Deriváty CFD jsou produkty s pákovým efektem, které s sebou přinášejí značné riziko a které mohou vést ke ztrátě veškerého vašeho investičního kapitálu. Z tohoto důvodu nemusí být deriváty CFD vhodné pro všechny investory. Neměli byste riskovat více, než o kolik můžete přijít. Než se rozhodnete obchodovat, ujistěte se, zda jste pochopili riziko s tím spojené a zda jste zvážili úroveň svých znalostí. V případě nutnosti využijte možnost nezávislého poradenství.

 1. Rozsah upozornění
  1. Upozornění na rizika (dále jen „upozornění“) vám poskytujeme v souladu se zásadami MiFID, protože jste vyjádřili svůj zájem obchodovat se společností FxPro v oblasti derivátů CFD.
  2. Je nutné poznamenat, že toto upozornění nemůže zahrnovat všechna rizika a aspekty obchodování s deriváty CFD. Musíte se ujistit, že vaše rozhodnutí vycházejí z přesných informací. Dále byste měli vzít v potaz následující skutečnosti:
 2. Popis produktu
  1. Derivát CFD je typ smlouvy ke koupi nebo prodeji kontraktu, který odráží výkonnost mimo jiné forexu, cenných kovů, futures a akcií. Zisk nebo ztráta je určena rozdílem mezi cenou, za kterou byl derivát CFD zakoupen, a cenou, za kterou byl prodán, a naopak. Deriváty CFD se obchodují na marži a měli byste vzít na vědomí, že nedochází k fyzickému doručení ani derivátu CFS, ani příslušného aktiva. Měli byste také vědět, že pokud si zakoupíte například deriváty CFD na akcie, dochází k pouhé spekulaci ohledně zvýšení nebo snížení hodnoty akcie.
  2. Hodnota derivátů CFD se mění během dne; pohyby cen derivátů CFD jsou určeny celou řadou faktorů, včetně mimo jiné dostupnosti informací o trhu.
 3. Výkonnost
  1. Měli byste si také pamatovat, že údaje o výkonnosti derivátů CFD v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výsledků v budoucnosti.
 4. Hlavní rizika transakcí s deriváty CFD
  1. Dříve než začnete obchodovat s deriváty CFD, měli byste se seznámit s příslušnými riziky. Deriváty CFD jsou produkty s pákovým efektem a přináší s sebou vyšší riziko ohrožení kapitálu ve srovnání s jinými finančními produkty. Hodnota derivátů CFD se může zvyšovat nebo snižovat v závislosti na podmínkách trhu.
  2. Vzhledem k tomu, že deriváty CFD jsou produkty s pákovým efektem, nemusí být pro vás obchodování s deriváty CFD vhodné a v případě potřeby byste měli vyhledat nezávislé poradenství. Potenciál rizika musí být vyvážen přísnými pravidly pro řízení rizik vzhledem k závažným ztrátám, které lze zaznamenat za velmi krátkou dobu při obchodování s deriváty CFD.
  3. Pokud se s riziky neseznámíte, neměli byste s obchodováním deriváty CFD začínat.
 5. Ztráta kapitálu
  1. Deriváty CFD, což jsou produkty s pákovým efektem, představují významné riziko a mohou způsobit ztrátu veškerého vašeho investovaného kapitálu. Společnost FxPro však funguje na principu ochrany proti zápornému zůstatku, což znamená, že nemůže ztratit více, než to, co jste na začátku investovali.
 6. Riziko úvěru
  1. Při obchodování s deriváty CFD vstupujete do transakce OTC (Over the Counter, „přespultová transakce“), což znamená, že jakékoli pozice otevřené u společnosti FxPro nemůže zavřít žádný jiný subjekt. Transakce OTC představují vyšší riziko ve srovnání s transakcemi na regulovaných trzích, např. tradiční směna. Důvodem je skutečnost, že v rámci transakcí OTC se nevyskytuje žádná ústřední protistrana a určité riziko úvěru (riziko z prodlení) nese každá ze stran transakce.
 7. Pákový efekt (neboli pákový účinek)
  1. Na rozdíl od tradičního obchodování umožňuje obchodování s deriváty CFD obchodovat na trzích uhrazením pouze nepatrné části celkové hodnoty obchodování. Měli byste si však uvědomit, že pákový efekt neboli pákový účinek znamená, že i poměrně nepatrné pohyby na trhu mohou vést k proporcionálně mnohem větším pohybům hodnoty vaší pozice. FxPro nabízí flexibilní pákový efekt od 1:1 až po 1:500. V rámci nástroje MetaTrader 4 nastavuje společnost FxPro každý pátek v době od 21:00 až do 24:00 času serveru, nebo během jakéhokoli jiného období, maximální poměr pákového efektu pro otevírání pozic 1:100; pokud dojde k poslednímu jmenovanému, budeme vás informovat.
  2. Je nutné poznamenat, že společnost bude monitorovat pákový efekt vztahující se na vaše pozice, a to nepřetržitě. Společnost si vyhrazuje právo na snížení pákového efektu v závislosti na objemu vašich obchodů.
  3. Další podrobnosti najdete na stránkách http://fxpro-supertrader.com/
 8. Maržový účet a požadavky na marži
  1. Abyste mohli pracovat s otevřenými pozicemi, musíte se vždy ujistit, zda máte na svém obchodním účtu dostatečnou marži. Kromě toho musíte nepřetržitě monitorovat jakékoli otevřené pozice, abyste zamezili tomu, že pozice budou zavřené z důvodu nedostatku nedostupnosti peněžních prostředků. Měli byste vědět, že společnost nemá odpovědnost vás v takových případech upozornit.
  2. Pokud úroveň marže pro FxPro MetaTrade4 činí 10 % (slovy: deset) a pro FxPro cTrader 40 % (slovy: čtyřicet), společnost může začít na základě vlastního uvážení zavírat nejméně ziskové pozice. Pokud úroveň marže pro FxPro MetaTrade4 činí 5 % (slovy: pět) a pro FxPro cTrader 30 % (slovy: třicet), začne společnost automaticky uzavírat pozice za tržní cenu, a to od nejméně ziskové pozice.
  3. Další podrobnosti o výše uvedených záležitostech najdete online na stránkách http://fxpro-supertrader.com/
 9. Abnormální podmínky trhu
  1. V případě abnormálních podmínek trhu může docházet k výraznému kolísání derivátů CFD, což odráží nepředvídatelné události, nad kterými společnost ani vy nemáte kontrolu. V důsledku toho nebude společnost FxPro postupovat podle vašich instrukcí za deklarovanou cenu a instrukce „Stop Loss“ nemůže zaručit omezení ztráty posledního jmenovaného.
  2. Ceny za deriváty CFD jsou ovlivňovány mimo jiné zaváděním vládních, zemědělských, komerčních a obchodních programů a zásad a také národními a mezinárodními socioekonomickými a politickými událostmi.
 10. Podmínky obchodní platformy
  1. Berete na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem informací souvisejících s cenami, jsou nabídky uvedené na reálném / živém serveru. Poskytování této služby může být přerušeno a v důsledku toho nemusí mít klient informace související s cenou k dispozici.
  2. Měli byste si pravidelně prostudovat nabídku „Nápověda“ nebo uživatelskou příručku obchodní platformy. Dojde-li ke konfliktu, platí ujednání smlouvy o poskytování služeb, pokud však společnost FxPro na základě vlastního uvážení nestanoví jinak.
 11. Komunikace
  1. FxPro nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z opožděného příjmu komunikačních zpráv nebo poruchy příjmu zpráv odesílaných společností.
  2. Kromě toho společnost FxPro neodpovídá za žádné ztráty způsobené odesíláním nezašifrovaných zpráv, ke kterým získala přístup neoprávněná strana.
  3. FxPro nenese žádnou odpovědnost za nedoručování nebo nepřečtení interních zpráv zaslaných prostřednictvím obchodní platformy; jakákoli zpráva, která nebyla přijata nebo přečtena ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů, bude automaticky smazána.
  4. Máte výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti informací obsažených v komunikačních zprávách odesílaných společností FxPro.
  5. Navíc berete na vědomí, že jakákoli ztráta vyplývající z neoprávněného přístupu třetí strany k vašemu obchodnímu účtu není odpovědností společnosti FxPro.
 12. Zásah vyšší moci
  1. V případě zásahu vyšší moci souhlasíte s rizikem jakékoli ztráty.
  2. Další podrobnosti najdete v kapitole „Zásah vyšší moci“ v „Dohodě s uživatelem“ (http://www.fxpro.co.uk/trading/products/legal).
 13. Danění
  1. Ačkoli investování do derivátů CFD není spojeno s fyzickým doručováním příslušných finančních instrumentů, měli byste v případě potřeby využít služeb nezávislého daňového poradenství a přesvědčit se, zda máte povinnost zaplatit daň, včetně kolkovného.
 14. Kontrola účtu
  1. Prostřednictvím obchodní platformy můžete kontrolovat veškeré vaše obchodní účty, včetně mimo jiné otevřených a zavřených pozic. Prostřednictvím funkce FxPro Direct (http://direct.fxpro.com) můžete provádět správu svého účtu a vkládat nebo vybírat peníze v závislosti na potřebách týkajících se obchodování.
 15. Náklady a další náležitosti
  1. Před zahájením obchodování s deriváty CFD musíte zvážit příslušná rizika, jako jsou spready (včetně případné přirážky), provize a swapy. Ne všechny náklady jsou vyjádřeny v peněžní hodnotě (náklady mohou být vyjádřeny například jako procentuální hodnota derivátů CFD). FxPro si vyhrazuje právo čas od času změnit výši jakýchkoli nákladů souvisejících s obchodováním s deriváty CFD. Berete na vědomí a souhlasíte s nejaktuálnějšími informace týkajícími se nákladů, které jsou k dispozici online na stránkách FxPro.
 16. Hodnota swapu
  1. Swap představuje úrok připočtený nebo odečtený za držení otevřené pozici do druhého dne. V závislosti na držené pozici a úrokové sazbě páru měny, která je součástí transakce, mohou být prostředky odpovídajícím způsobem přičteny nebo odečteny. Váš obchodní účet je vyrovnán každý den ve 23:59:31 (času serveru) a výsledná částka bude automaticky převedena na měnu, ve které je váš obchodní účet veden.

Swap za pozici otevřenou v pátek a drženou do druhého dne je třikrát větší ve srovnání se swapem v ostatních dnech. Důvodem je skutečnost, dnem zhodnocení obchodu, který je v pátek držen do druhého dne, by byla sobota. Jelikož jsou však banky zavřené, je dnem zhodnocení pondělí a na klienta se tak vztahují 2 (slovy: dva) další úrokové dny. Od pátku do pondělí se swap účtuje pouze jednou. Mějte prosím na paměti, že prodlužovací úrokové sazby účtované společností FxPro vycházejí z mezibankovních úrokových sazeb. Společnost FxPro aktualizuje tyto prodlužovací mezibankovní sazby podle potřeby. Berete na vědomí, že o příslušné hodnotě swap budete informováni na stránkách FxPro. Kromě toho odpovídáte za to, že si před zadáním příkazu k obchodování příslušnou hodnotu swap zkontrolujete.

Vítá vás přímý chat FxPro Jak vám mohu
pomoci?